Opalenie

Rezerwat powstał w 2013r. na mocy rozporządzenia nr 23/2013 RDOŚ w Gdańsku, w wyniku połączenia dwóch rezerwatów "Opalenie Dolne" i "Opalenie Górne". Obejmuje niewielki fragment dna doliny Strugi Młyńskiej i podnóża zboczy tej doliny. Zajmuje powierzchnię 8,61km.

Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie fragmentu grądu subkontynentalnego Tilio-Carpinetum z cennymi gatunkami roślin, w szczególności bardzo rzadkiego w Polsce groszku wielkoprzylistkowego Lathyrus pisiformis.
www.heliantus.org